۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
English
صفحه اصلی
درباره بخشدار
 
نام و نام خانوادگي
مهدي خسروي
 مدرك تحصيلي مهندس عمران
 شماره تماس
056-32543222
 
 
 

 مروري بر شرح وظايف و اختيارات بخشدار: لازم به ذكر است اين وظايف مربوط به هر سه بخشداراست.

1-  نماينده عالي و مسئول اجراوحفظ سياستهاي عمومي دولت در حوزه مسئوليت خود و مسئول حفظ نظم واستقرار امنيت در سطح بخش

2ـ پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي- انتظامي و اجتماعي بخش و تعيين و تدوين اولويت ها در چار چوب وظايف قانوني و پيگيري و ارائه پيشنهاد براي كنترل مشكلات  مبتلابه

2-  برنامه ريزي براي بهبود و پيشرفت اوضاع اقتصادي و فرهنگي اجتماعي روستاها و توجه به نيازهاي اوليه مردم و تلاش در فراهم نمودن زمينه هاي ارتقاي رضايتمندي اجتماعي

3- ايجاد هماهنگي و ارتقاي سطح تعاملات بين ادارات و مديران دستگاههاي اجرايي شهرستان و شوراهاي اسلامي و دهياران( مديران روستايي ) براي تحقق و پيشبرد اقدامات عمراني بخش

4-  اخذ گزارش از مقامات انتظامي محلي درباره وقايع و اتفاقات روزانه وانتقال به دستگاههاي ذيربط شهرستان وتصميم گيري واقدام قانوني و بموقع

5- جمع آوري و رصد اخبار وقايع و رخ دادهاي سياسي –اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي بخش و تحليل و طبقه بندي و انعكاس اخبار مهم به دستگاههاي ذيربط

6- اعمال نظارت بر مسايل سياسي – انتظامي وفرهنگي -  اجتماعي و عمراني و اقتصادي بخش و ايجاد هماهنگي لازم بمنظور كاركرد مطلوبتر دستگاههاي ذيربط

7- نظارت بر تأمين - فراواني و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومي و پيگيري در جهت رفع كمبود هاي احتمالي

8- برگزاري انتخابات بعنوان اصلي ترين وظيفه كوچكترين دستگاه حاكميتي بخش ( انتخابات رياست جمهوري اسلامي – مجلس خبرگان رهبري – مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهروروستا ) و همكاري در برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي فرادستي ( بخش و شهرستان )

9- توجه به موضوع آموزش و تربيت بدني و شناسايي افراد نخبه فرهنگي وتجليل از پيشكسوتان و مدال آوران و استعدادهاي ورزشي بخش و بالفعل نمودن ظرفيت هاي بالقوه و حمايت از ورزش روستايي

10-  نظارت در امر بهداشت محيط و ارتقاي شاخص هاي سلامت فردي و اجتماعي بخش و همكاري و همراهي در جهت اجراي سياست هاي ابلاغي نظام سلامت و كنترل بيماريها .

11-  توجه به شاخص ها و معيارهاي  محورهاي استقلال و خودكفايي ( كشاورزي و دامپروري ) و حمايت  و رفع مشكلات مبتلابه و دغدغه هاي  كشاورزان و دامداران از اين بخش با همكاري جهاد كشاورزي و منابع طبيعي  .

12- بررسي پيشنهادات بمنظور ايجاد موسسات عمومي و عام المنفعه و سازمانهاي مردم نهادو خيريه ها منطبق با اساسنامه فعاليت و در چارچوب قوانين .

13-  تامين و تقويت زيرساخت هاي روستايي اعم از  راه – مسكن – فضاي سبز – پارك ها – برق – مخابرات –گاز و بويژه پايداري جمعيت در روستاها و ايجاد محورهاي تفريحي – ورزشي و گردشگري روستايي با محوريت  و مشاركت بخش خصوصي

14- نظارت و توجه به ميراث تاريخي و طبيعي و فرهنگي روستايي وحفظ ابنيه و آثار ملي و باستاني و تشريك مساعي با دستگاه ذيربط

15- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد زيرساخت ها – تاسيسات و ابنيه  مورد نياز درسطح بخش و تلاش در جهت رفع نقائض و كمبودهاي موجود.

16-  بررسي و رسيدگي و اقدام در مورد شكايات واصله – اعتراضات وگزارشات مردمي در مورد عملكرد شوراهاي اسلامي – دهياران و دستگاهاي اداري مستقر در بخش و نوع خدمات  آنها

17- تهيه بانك اطلاعات و شناسنامه فرهنگي با هدف شناخت بيشتر ظرفيت ها و استعدادهاي فرهنگي –مذهبي وشخصيت ها – مشاهير و مفاخر صاحب نفوذان و ...... بخش.

18-  تشويق و ترغيب مردم و مشاركت پذير كردن آنان در اداره امور محلي ودر واقع نوعي واگذاري كار مردم به خود مردم در كليه سطوح فرهنگي – اجتماعي و عمراني.

19-  سركشي و بازديد مستمر از روستاها و مكانهاي واقع درسطح بخش و پروژه هاي عمراني دردست اجرا وبررسي نيازها و مشكلات و برنامه ريزي براي رفع نيازها و مشكلات

20-اولويت بندي – پيگيري و برنامه ريزي براي تامين اعتبار و جذب و هزينه كرد اعتبارات تخصيصي دولتي براي طرحهاي توسعه روستايي  اعم از حمايت و مساعدتهاي استاني و يا ساير منابع تامين اعتبار

21- نظارت بر عملكرد- فعاليت و مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها و ايجاد هماهنگي في مابين شوراهاي اسلامي با شهرداران ودهياران ( مديران روستايي ) بر اساس قوانين و آئين نامه هاي موجود

22- بررسي و نياز سنجي آموزش حين خدمت كاركنان بخشداري ، شهرداريها ، دهياران حوزه بخش،شوراهاي اسلامي روستاها و شهرها و تهيه پيشنهاد لازم براي ارتقاي سطح مهارت و كارائي آنان.

23- اجراي وظايفي كه قانون وظيفه عمومي بعهده بخشداران محول كرده است.

24- تعامل وهمكاري با  ثبت احوال در جهت اجراي سياست هاي افزايش مواليد و تاكيد بر مشاركت دهياران ( مديران روستايي ) به همكاري با ثبت احوال در مورد ثبت و ضبط مواليد و موارد فوت داخل روستاها.

25- تشكيل مستمر شوراي فني بخش  با هدف امكان سنجي – استعداد يابي و جانمايي پروژه هاي دهياريها و رعايت  ضوابط فني و اصول پدافندي غير عامل و لحاظ نمودن مسائل مربوط به مديريت بحران و صرفه و صلاح بيت المال و هماهنگ كردن فعاليت هاي دهياران با دستگاههاي اجرايي شهرستان در مورد اجراي پروژه هاي روستاها

26-  توجه ونظارت بر رعايت مسائل زيست محيطي – بهداشت عمومي و توسعه پايدار روستايي و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود بخش.

27- ساماندهي و برنامه ريزي و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر روستاها و فعال نمودن موسسات حمل و نقل عمومي با محوريت بخش خصوصي در حدود آئين نامه ها و همكاري با دستگاه هاي عضو كارگروه ذيربط براي اتخاذ تدابير بهتربراي روستاهاي بخش

28- همكاري و مشاركت در برگزاري جشنها و مناسبت هاي ملي و اعياد مذهبي و برنامه هاي فرهنگي ورزشي روستاها

29- نظارت در جلب توريست و گردشگران و جذب سرمايه گذاري درايجاد زيرساخت هاي گردشگري با اولويت ترويج گردشگري مذهبي و طبيعت گردي در روستاهاي بخش

 30- نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوط به تردد – اقامت – اشتغال و فعاليت اتباع بيگانه و مراقبت بر امور مربوط به انان

31- انجام وظايفي كه قوانين و مقررات مربوط  درباره اصناف و اتحاديه ها و امثال آنها براي بخشدار مقرر داشته است.

32- مراقبت در حسن جريان امور اداري و دفتر بخشداري و انجام سريع و دقيق دستورهاي اداري كه از طرف مقامات ما فوق صادر گرديده است.

33- حراست و حفاظت از اموال  منقول و غير منقول و دارايي هاي بخشداري و تاكيد بر عوامل تحت امر بمنظور رعايت اين موضوع

34- فراهم نمودن بستر حمايت از اشتغال پايدار روستايي – رفع موانع توليد و جذب سرمايه گذار و ايجاد فرصت هاي كسب و كار 

35- اولويت بندي نيازهاي عمراني روستاها و تلاش براي تامين اعتبار و اجراي پروژه هاي توسعه روستا .

36- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه بخش

37- همكاري و هماهنگي با مسئولين تقسيمات كشوري- پيگيري واصلاح مشكلات مرزي و حريم شهرو نظارت بر رعايت مرز بخش در نقاط مشترك با ساير بخشها – شهر ها و استان .

39- پيگيري مصوبات و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، كالا و ارز در حوزه بخش.

40- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آن ها در حوزه بخش.

41- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگاني بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات بر اساس دستورالعمل هاي صادره و قوانين و مقرارات مربوطه.

42- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي درحوزه بخش.

43- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي در حوزه بخش.

44- فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در حوزه بخش.

45- اتخاذ تدابير و پيشنهاد لازم و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله ...

46- شناسايي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمندي هاي بخش و تصميم گيري و هماهنگي در چارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي، استاني و شهرستان.

47- پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده بخش و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي.

48- تلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوطه در محدوده بخش و همكاري با دستگاههاي ذيربط علي الخصوص شهرداري، دهياري و شوراهاي اسلامي بخش و روستا.

49 ـ كليه رؤساي ادارات و نهادهاي انقلاب اسلامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

تاریخ به روز رسانی: 2019/01/24
تعداد بازدید: 18525
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal